Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Lehóczky Tamás Imre, mint a Kft. ügyvezetője, fontosnak tartom az ügyfeleim személyes adatainak a védelmét, ezért tájékoztatom a GDPR előírásoknak megfelelően előkészített Adatvédelmi tevékenységemről. Lent részletesen olvashatják, hogy milyen személyes adataival rendelkezem, és milyen módon tároljuk és felhasználjuk azokat.

Külön fejezet tárgyalja az ön jogaira vonatkozó információkat.

TARTALOMJEGYZÉK:

ADATKEZELÉSI ALAPELV                                                                                                   

ADATKEZELŐ                                                                                                                      

PARTNEREINK

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

SZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE                                           

 • GERINCKEZELÉS
 • OKTATÁS

ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE                                                                                      

ADATTÁROLÁS MÓDJA                                                                                                       

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?                                                                                         

A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

SÜTIK   

ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE                                                                                

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI                                                                

PROMÓCIÓK                                                                                                                        

ÁTÁLLÁS A GDPR RENDSZERRE

KAMERARENDSZER

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK                                                                                                      

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járok el. Ezért rögzítem, hogy hogyan dolgozom fel és védem személyes adatait.

1.ADATKEZELÉSI ALAPELV

Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelem. Az adatok önkéntesen kerülnek megadásra, Tárolásukról, kezelésükről a jelen – a GDPR-nek megfelelő – Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztat és rendelkezik. Az ügyfelek amennyiben hozzájárulnak személyes adataiknak, a jelen nyilatkozatnak megfelelő kezeléséhez, ez után jöhet létre az üzleti kapcsolat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat el nem fogadása esetén semmilyen adatot nem tárolok, azonban a felek között nem jöhet létre szerződés a feltételek elfogadása nélkül.

 

Lehóczky7 Humán Med Kft (3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 45.) a továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket.

 

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.ADATKEZELŐ

 

Lehóczky7 Humán Med Kft kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad, és ez a vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvénynek értelmében.

 

Név: Lehóczky7 Humán Med Kft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 45.

Telephely: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor út 69.

Cégjegyzékszám: 10-09-039662

Adószáma: 32063154-2-10

Ügyfélszolgálat email címe: info@gerinckozpontgyongyos.hu

 

3.PARTNEREK (Adatfeldolgozók)

 

Partnereim az EGT államokon belül, közelebbről, Magyarország területén belül működnek. A szolgáltatásaink teljesítéséhez elengedhetetlenül fontosak. Partnereimmel kötött titoktartási és adatkezelési megállapodásunk szerint, az együttműködésünk során megismert adatokat nem továbbíthatják harmadik félnek és azokra vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállalnak. A partnerek utasításaim szerint járnak el.

Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

 

 

Online számlázás: BUPA online számlázó program

 

 

4.SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívom az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközölő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatok törlésének határideje: vállalkozásom szolgáltatását igénylő utolsó bejelentkezéstől számított 8 év. Az oktatáson részt vevő adatait a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig őrizzük meg. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§(2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

Adattovábbítás: a számviteli adatokat havi rendszerességgel továbbítjuk a Könyvelő részére, és az összesített, anonimizált adatokat, illetve célvizsgálat esetén szükség szerint a NAV felé. Illetve Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján belföldi adóalany felé kiállított összes számlát a NAV felé továbbítjuk.

Az oktatás esetén, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a résztvevő természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adat a Pest Megyei Kormányhivatalhoz továbbítjuk, azonban ezt előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7.  § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában tilthatja meg.

 

 

5.ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Vállalkozásom az alábbi tevékenységeket végzi, ezeken belül eltérhet az elkért és felhasznált személyes adatok köre:

 

 • A kezelt adatok köre szolgáltatásnál: (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám, a szolgáltatás dátuma és időpontja, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, a kezelés adatai.)

Az adatkezelés célja és jogalapja, szerződéses kötelezettség teljesítése.

 • A kezelt adatok köre oktatásnál: (vezeték- és keresztnév, születési név, anyja neve, születési hely és idő, neme, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, adószám, TAJ-szám, adóazonosító jel, végzettség, az oktatás dátuma és időpontja.)

Az adatkezelés célja és jogalapja, szerződéses kötelezettség teljesítése, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

Ezeknek az adatok a megadása elengedhetetlen a szolgáltatások/oktatás igénybevételéhez, és a folyamat megvalósulásához.

Az adatok megadásakor és a későbbiekben is a lehetőséget biztosítom a kezelési szolgáltatás igénybevétele után az adatok törlésére.

A név, telefonszám és az e-mail adatokat kapcsolattartás céljából kezeljük: időpont és helyszín-egyeztetés, emlékeztető vagy változás. A telefonos kapcsolattartási idő hétköznapokon: 07:00 – 21:00, hétvégén: 08:00-20:00 között él (Recepció telefonszáma: +3630/605-20-10).

A kezelési szolgáltatás esetén az adatait harmadik fél részére nem adjuk ki, amíg Ön ezt kifejezetten nem kéri. Nyilatkozhat a szolgáltatási folyamat lezárulását követően az adatai törléséről, egyéb esetben azokat 8 évig tároljuk.

Az oktatás esetén az adatait 5. pontban foglaltak szerint továbbítjuk és tároljuk.

6.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szerződés teljesítése.

Hozzájárulás számviteli kötelezettség teljesítéséhez.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

7.A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE

Gerinckezelés: Az adatkezelés célja a megfelelő szolgáltatás nyújtása, így a Kapcsolattartás, Számlázás adatai mellett Egészségi állapotra vonatkozó adatokat is elkérünk. A kezelés során a bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit (ez eltérhet, hiszen e-mailben és telefonon is be lehet jelentkezni.) A kezelés előtt kikérdezem az egészségi állapotával kapcsolatban:

Tájékoztatást adunk a GDPR-rel összehangolt Adatkezelési irányelvekről, és a Vendég nyilatkozhat, hogy hozzájárul-e ehhez.

 

Az Adatlap tartalma a következő:

 • Név
 • Elérhetőségek Telefon és / vagy e-mail, lakcím
 • Egészségügyi adatok Gyógyszer, műtét, törés, panasz stb.
 • Kezelés adatai Az alkalmazott kezelés és az állapotfelmérés
 • Számlázási adatai Számlázási név, számlázási cím, adószám

Oktatás: Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a számlázás és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, tehát megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit (ez eltérhet, hiszen e-mailben, telefonon és online is be lehet jelentkezni.)

 • Név
 • Elérhetőségek Telefon és email
 • Számlázás adatai Adószám, bankszámlaszám, számlázási cím

 

Továbbá az alábbi adatokat a Pest Megyei Kormányhivatal részére való továbbítása céljából be kell, hogy kérjük:

 • Természetes személyazonosító adatai (név, születési név, szül. hely és idő, anyja neve)
 • neme
 • állampolgárság (nem magyar állampolgárok esetén a tartózkodás jogcímet és a jogosító okmány megnevezése és száma)
 • lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám
 • TAJ szám
 • adóazonosító jel
 • végzettség

8.ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE

Szolgáltatás esetén: Havi jelentés készül a számlákról, és éves szinten tudom rendezni. Az éves adatrendezés időpontja minden év januárjának utolsó hete. Ekkor a szolgáltatás használatának utolsó dátumától számítva 8 év eltelt, akkor a személyes adatokat törlöm.

Az oktatáson részt vevő adatait a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig őrizzük meg.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 8 év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Beérkező, törlésre vonatkozó kérést 5 munkanapon belül tudom teljesíteni. A kérés tartalmazzon a beazonosíthatósághoz szükséges adatokat, és eljuttatható: írásban, e-mailben info@gerinckozpontgyongyos.hu vagy levélben, Lehóczky7 Humán Med Kft (3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 45.).

 

9.ADATTÁROLÁS MÓDJA

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén tároljuk, a vállalkozás székhelyén, 3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 45. szám alatt és az adatfeldolgozás is az ország területén belül történik. A személyes adatok bármilyen átvitelét a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldjuk meg.

PAPÍR ALAPÚ ADATOK – kulccsal zárható iratszekrényben tároljuk.

 • Adatlap – Kezelés előtt rögzítem az önként megadott adatokat. Van lehetőség rendelkezni a felhasználás módjairól, az adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtása, Kapcsolattartás. Az Adatlapról kérhető másolat, és kérésre meg is semmisíthető. A legutolsó találkozástól számított 8 évig tároljuk, vagy írásbeli kérésre 5 munkanapon belül töröljük.
 • Számlák: Lehóczky7 Humán Med Kft online számlázási programot használja. A törvény és a rendelkezéseknek megfelelően tároljuk, és a Könyvelő és a NAV részére továbbításra kerül, a törvényi rendelkezések értelmében. A tárolási időtartama a számviteli törvény szerint 8 év.
 • Az oktatáson résztvevő adatai: A törvény és a rendelkezéseknek megfelelően tároljuk, és a Pest Megyei Kormányhivatal részére továbbításra kerül, a törvényi rendelkezések értelmében. A tárolási időtartama a szerződés megkötése után 8 év.

10.ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK – vírusirtóval ellátott számítógépen tárolom

 • Oktatás: Jelentkező adatait tárolom Excel formátumban
 • Számlák: Az online számlázó program a számlákat a törvénynek megfelelően továbbítja a NAV részére, emellett a könyvelő is hozzáfér ezekhez a számlákhoz az adóbevallással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

11.AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatkezelő székhelye: 3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 45.

Lehóczky7 Humán Med Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Lehóczky7 Humán Med Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéssel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Lehóczky7 Humán Med Kft az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Lehóczky7 Humán Med Kft és partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatom a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email. web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.  A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

12.KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

 • Adatkezelők – Adatlapot rögzíthet és a szolgáltatás során használhatja azt Időpont és helyszín egyeztetésre, a kapcsolattartási adatokat kezelheti. Számlaadási kötelezettséggel bír:

Lehóczky Tamás Imre (ügyvezető)

Lehóczky-Boda Beáta (cégtulajdonos)

 

 • Adatfeldolgozók – az Adatlapok, számlák rendszerezése, számviteli előkészítés, könyvelés

 

Lehóczky7 Humán Med Kft- Lehóczky Tamás (ügyvezető), Lehóczky-Boda Beáta (cégtulajdonos)

Pintér Renáta (könyvelő)

Hajnal Diána (irodavezető)

 

Adatait semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból kívülálló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetben megtalálja alább.

Az adatkezelésben résztvevő 3. felek listája:

Telefonszámok: Telekom

E-mailek: Gmail, Google csapat

Számlák: NAV

Marketing: Facebook, Google, Tik-tok, Instagram

 

13.A VÁSÁRLÓK JOGAI

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velem és személyes adatait emailben, vagy postán elküldöm. A kérést adatvédelmi okokból csak személyesen tudom elfogadni, a visszaélések elkerülése érdekében.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve, ha rendezetlen tartozása van felém, a fizetés módtól függetlenül.

A tiltakozási joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Lehóczky Tamás Imre ev. jogos érdeke szerint történik. Kérésére nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

Szolgáltatásaimat nem tudom biztosítani, amennyiben a számlázáshoz nem áll rendelkezésemre a számla kiállításhoz szükséges információ. A kezelésszolgáltatásnál csak alapszolgáltatás nyújtható a hiányosan megadott egészségügy adatok esetében.

A korlátozás joga:

 • Joga van kérelmezni, hogy Lehóczky7 Humán Med Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben vállalkozásom jogos érdeke alapján, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását.
 • Részletesen teljesíthető, ha Lehóczky7 Humán Med Kft-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényi megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

14.Hogyan gyakorolhatja Vásárló a jogait?

 

Bármikor kapcsolatba léphet velem az info@gerinckozpontgyongyos.hu email címen. Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, de sajnos nincsen ügyfélszolgálati munkatársam, aki kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket, így a válaszadást 48 órán belül, adatainak törlését 5 munkanapon belül tudom garantálni. A gyors feldolgozás érdekében, kérem, hogy adatvédelemmel kapcsolatos üzenet esetén a tárgymezőbe írja be a GDPR betűket.

 

15.A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Ha úgy gondolja, hogy Lehóczky7 Humán Med Kft a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c. telefon: (1) 39 11 400) mint felügyeleti hatóságnál is.

Bírósághoz való fordulás joga, az illetékes törvényszékhez.

16.A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat, rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás működtetőjével.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. Ide tartozik a törlési kérelem és az adatok törlésére vonatkozó igazolás is.

17.ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE:

a.) Amennyiben 3., jogosulatlan fél kezébe került a személyes adat (betörés, laptop, eltűnése stb.).

Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és az adatvédelmi hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c.).

b.) Amennyiben az adat sérült vagy megsemmisül

Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és – szükség esetén – az adatvédelmi hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c.)

 

18.AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, ebben az esetben Önt emailben értesítjük.

 

19.KAMERARENDSZER

A Lehóczky7 Humán-Med Kft területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit.

A Lehóczky7 Humán-Med Kft az elektronikus megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos adatkezelésének bejelentését megtette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz a NAIH felé, mivel nem csak dolgozók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, vendégek is.

 

20.EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

A Lehóczky7 Humán-Med Kft telephelyén dolgozó masszőrök egyéni vállalkozók, a céggel nincsenek munkaviszonyban.